Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘عکس’

این عکسها پاییز گذشته گرفته شده‌اند. نمی دونم چرا پاییز را اینقدر دوست دارم.

Read Full Post »

نشان از پختگی و رسیدن دارد، با وقار و آرام، پایان هیاهوی تابستان را با لبخند به ما نشان می دهد. با تن پوش رنگارنگ و زیبایش چشم ما را از زیبایی سیراب می کند. با دست مهربانش ما را دویاره با آفتاب آشتی می دهد. غم رفتن سر سبزی تابستان را با زیبایی بی دریغش از دلمان می زداید . به آرامی و با وقار ما را آماده زمستان سرد می کند.

خیزید وخز آرید که هنگام خزان است

Read Full Post »