Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘محبت،زندگی،شفقت’

شفقت با دیگری یعنی باور کنیم که هر یک از ما در محدوده باور ها ، تجربه‌ها و سطح آگاهیمان، سعی می‌کنیم بهترین کار را انجام دهیم.  شاید بتوان قضاوتهای ارزشی مثل بد و خوب را برداریم و از صفت آگاه و نا آگاه برای آدمها استفاده کنیم.اگر کسی را ناآگاه بدانیم کمتر بر او خشم می‌گیریم و آسانتر می‌بخشیم،  آنوقت راه ابراز محبت هموار‌تر میشود.

با محبت به دیگران زندگی کردن به تعبیری حرفه‌ای تر زندگی کردن است. محبت مثل کیمیاگری است و زندگی فرصتی برای این هنر است. نظر شما چیه؟

Read Full Post »