Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘نسل امروز، آماتور،حرفه ای،تغییر،توهم،نظر’

نسل امروز، حاصل مزارع آفت زدهٔ پدران خویش را درو میکند. (بر گرفته از سایت goftogoo.net)

اما این گفته زیاد گویا نیست.پدران امروز،خود فرزندان دیروز هستند و میراث پدران خود برده اند.پس این دور تکراری از کجا شروع شده؟

زمانه عوض می‌شود و تغییر می‌کند.فرزندی که چشم بر واقعیت زندگی امروز خود ببندد و از نگاه پدر، به امروز خود بنگرد،مزرعه آفت زده ای برای فردای فرزندش به ارث خواهد گذاشت. امروز واقعی است و دیدن شرایط امروز، واقع بینی است. آنکه واقع بین نیست ، دچار توهم است. اگر با ابزاری قدیمی یا روشی نامتناسب بخواهیم کاری انجام دهیم یعنی آماتور هستیم . آدم اگر حرفه ای باشد با تغییر شرایط  تازه می‌شود.

این بحث طولانی است و مجادله آفرین.  تا اینجا فقط این گزاره را می پذیرم که باید حرفه ای زندگی کرد.

Read Full Post »