Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘پاییز،شعر،راز،مرگ’

در خزان

برگهای رنگین

چه شادمان به مرگ می‌خندند.

آراسته به زیباترین جامه‌های رنگارنگ

مرگ را جشن می‌گیرند.

برگهای خوشرنگ و زیبا،

جهان را

و باغها را،

چشمها را و دلها را،

به میهمانی بازی نور با رنگ و شور با جان،

دعوت می‌کنند.

دست در دستان نسیم سرخوشانه می‌رقصند

و رها درآغوش باد

درخت را بدرود می‌گویند.

به گاه مرگ می‌خندند

و راز خود را آرام

با درختان،نجوا می‌کنند.

» ما در ریشه ها و شاخه هایتان

تا همیشه زنده‌ایم.»

هیچ بهاری در زیبایی، حریف پاییز نمی‌شود.

Read Full Post »