Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘پاییز ، خزان ،’

نشان از پختگی و رسیدن دارد، با وقار و آرام، پایان هیاهوی تابستان را با لبخند به ما نشان می دهد. با تن پوش رنگارنگ و زیبایش چشم ما را از زیبایی سیراب می کند. با دست مهربانش ما را دویاره با آفتاب آشتی می دهد. غم رفتن سر سبزی تابستان را با زیبایی بی دریغش از دلمان می زداید . به آرامی و با وقار ما را آماده زمستان سرد می کند.

خیزید وخز آرید که هنگام خزان است

Read Full Post »